Regulations of the Christmas competition | Lumagica.pl

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu „Voucher na wystawę MagicznyBotaniczny na święta”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs – Voucher na wystawę MagicznyBotaniczny na święta” określanego dalej jako „Konkurs” jest Firmą MK Illumination Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzowie 294 A, 32-340 Wolbrom, o numerze NIP 6372198579, zwaną dalej: „Organizatorem”.
2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3. Konkurs trwa od dnia 13.12.2022 roku do dnia 18.12.2022 roku do godziny 23.59 – w tym terminie można zgłosić udział w Konkursie, z zastrzeżeniem, że w przypadku, opisanym w § 3 ust. 4 Regulaminu, o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu decyduje wcześniejszy termin przystąpienia do Konkursu.
4. Konkurs jest ogłaszany w serwisie społecznościowym Facebook, na profilu Lumagica Warszawa, pod adresem:
https://www.facebook.com/LumagicaPL
(dalej: „Profil Facebookowy”). Konkurs jest urządzany i udział w Konkursie można wziąć wyłącznie za pośrednictwem profilu facebookowego Lumagica Warszawa (dalej: „Strona”).
6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym, Facebook nie odpowiada wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród.
7. Celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu zadanie, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest skierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, tj. w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione, oraz mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Osoby nie spełniające powyższe wymagania zostaną automatycznie zdyskwalifikowane z Konkursu.
2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) Organizatora, właściciela i zarządcy spółki MK Illumination Polska Sp. z o.o., ani innych podmiotów zaangażowanych w organizację Konkursu, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.
4. Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie oraz zgłoszą udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem zwane są dalej „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie, w przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia w konkursie będzie brało udział tylko pierwsze zgłoszenie.
6. Każdy uczestnik może otrzymać w Konkursie nie więcej niż jedną nagrodę.

§ 3
Zasady i warunki udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów, jest nieodpłatny i dobrowolny.
2. Udział w Konkursie polega na opublikowaniu pod konkursowym postem na profilu facebookowym Lumagica Warszawa komentarza z opisem, czego najbardziej Uczestnik nie może się doczekać w te święta.
3. W celu udziału w Konkursie należy, w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu:
1) Polubić konkursowy post,
2) Zaobserwować profil Lumagica Warszawa na Facebooku,
3) Opublikować komentarz na profilu facebookowym Lumagica Warszawa pod postem konkursowym.
4. Zwycięzcami Konkursu (dalej: „Zwycięzcami”) są trzej Uczestnicy, którzy zostaną wyłonieni przez komisję jako osoby, która najlepiej wykonały zadanie konkursowe, tj. które dodały najlepszy komentarz, oraz polubiły post konkursowy i zaobserwowały wskazany profil.
5. Ogłoszenie Zwycięzców następuje w terminie do dnia 19.12.2022 r. na Profilu Facebookowym w wiadomości prywatnej, oraz pod postem konkursowym w komentarzu.
6. Zwycięzca jest uprawniony do nagrody, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
7. Uczestnik musi zaakceptować Regulamin Konkursu. Za akceptację regulaminu uznaje się opublikowanie komentarza pod postem Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które wykorzystywały fałszywe profile użytkownika w portalu społecznościowych Facebook, dokonały edycji opublikowanego komentarza lub postępowały niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
9. Treść zamieszczona w poście konkursowym przez Uczestników nie może zawierać wulgaryzmów, wyrażeń obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Takie komentarze będą usuwane.

§ 4
Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie, dalej zwaną „nagroda”, jest wybrany przez zwycięzcę voucher na wystawę MagicznyBotaniczny z pośród:
– voucheru na 2 bilety normalne,
– voucheru na bilet rodzinny (2+1) – na 2 bilety normalne i 1 ulgowy,
– voucheru na bilet rodzinny (2+2) – na 2 bilety normalne i 2 ulgowe.
Max. termin realizacji nagrody nie może przekroczyć 26.02.2023 r. Wystawa znajduje się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, czyli pod następującym adresem: al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa.
2. Przyznawane są 3 nagrody.
3. Wartość każdej z nagród przyznawanych zwycięzcom nie przekracza 100 zł.
4. Nagrody są rozdawane poprzez indywidualny kod rabatowy, pozwalający na odebranie bezpłatnych wejść do ogrodu na stronie: https://goingapp.pl/kup-bilety/ogrod-magiczny-botaniczny. Kod może zostać przekazany w formie voucheru elektronicznego lub kartonikowego do odbioru w kasach ogrodu lub na życzenie zwycięzcy wysyłany do niego kurierem. Szczegóły dot. odbioru nagród ustala się personalnie z każdym ze Zwycięzców.
5. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody rzeczowej lub niespełnienia przez Zwycięzcę warunków uprawniających do otrzymania Nagrody, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody.
6. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody, nagroda pozostanie przekazana innemu laureatowi.
7. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne świadczenia rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda niewydana w Konkursie pozostaje własnością Organizatora.

§ 5
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu

1. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa komisja, składając się z nieparzystej liczby osób (dalej: „Komisja”). W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych Regulaminie lub w przypadku innego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.
2. W zakresie weryfikacji przestrzegania Regulaminu, w przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania Regulaminu lub spełniania przez Uczestnika warunków uprawniających do udziału w Konkursie lub wydania Nagrody, Organizator może żądać od każdego Uczestnika przedstawienia określonych dokumentów, a Uczestnik zobowiązuje się zadośćuczynić temu żądaniu w terminie do 3 (trzech) dni od jego przedstawienia.

§ 6
Reklamacje

1. Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące danego Konkursu.
2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 14 (czternastu) dni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

§ 7
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Konkursu jest spółka MK Illumination Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Łobzowie (kod pocztowy: 32-340 Wolbrom), Łobzów 294A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod nr KRS 0000636231, NIP: PL637-219-85-79. Dane osobowe są przetwarzane:
1) w oparciu o odpowiednią zgodę wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, wydania Nagrody, kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją Konkursu oraz realizacji innych czynności w ramach Konkursu, w tym określonych w niniejszym Regulaminie; dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
2) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:
a) przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczenia podatku od Nagrody w Konkursie; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;
b) przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;
3) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenie roszczeń – w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
3. Administrator może udostępniać dane osobowe Organizatorowi, a także innym podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne, usługi kurierskie, pocztowe oraz usługi IT. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych.
5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego o podstawę wskazaną w ust. 2 pkt 3) powyżej.
7. Oświadczenia w zakresie wykonywania praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, określonych powyżej, należy kierować na adres e-mail: kontakt@lumagica.pl.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Administrator informuje ponadto, że niepodanie określonych danych uniemożliwi w szczególności wybór Zwycięzcy, kontaktowanie się z Uczestnikami, wydanie Nagrody, realizację uprawnień reklamacyjnych, czy realizację obowiązków podatkowych Administratora, wynikających z przepisów prawa.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Lumagica.pl, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres e-mail kontakt@lumagica.pl jest przesyłany mailem.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad lub warunków określonych w Regulaminie, Uczestnik może przesłać Organizatorowi wiadomość na adres e-mail kontakt@lumagica.pl, a Organizator odpowie na taką wiadomość w terminie 3 (trzech) dni roboczych od jej otrzymania.
3. Nazwy tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny.
4. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

Masz pytania?

Aby skontaktować się z nami napisz na adres magicznybotaniczny@goinapp.pl

Kontakt dla mediów:

media@lumagica.pl

Adres:

Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

logo Lumagica
Ogród Botaniczny Uniwersytety Warszawskiego
logo Lumagica